Najnowsze artykuły:

Antykoncepcja w okresie okołomenopauzalnym

Antykoncepcja w okresie okołomenopauzalnym

Okres okołomenopauzalny (perimenopauza) to czas wielu zmian w organizmie kobiety. Perimenopauza, zwana także przejściem menopauzalnym, zazwyczaj rozpoczyna się od zm ...

Czytaj więcej
Plastry antykoncepcyjne – przyjrzyjmy się im bliżej

Plastry antykoncepcyjne – przyjrzyjmy się im bliżej

Antykoncepcja transdermalna to jedna z nowocześniejszych metod antykoncepcyjnych,
z powodzeniem  stosowana od 2002 roku. Dz ...

Czytaj więcej

Nota prawna

I. Informacje ogólne:
1. Właścicielem Strony antykoncepcjanamiare.pl jest firma Gedeon Richter Polska Sp. z o.o („Gedeon Richter”).
2. Treść strony internetowejantykoncepcjanamiare.pl chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel Strony wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
3. Oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej antykoncepcjanamiare.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Czytaj więcej

II. Zasady korzystania z serwisu:
1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej antykoncepcjanamiare.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako jedyna forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej antykoncepcjanamiare.pl w oznaczonych artykułach mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji.
3. Informacja zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.
4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Właściciel strony antykoncepcjanamiare.pl nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronie internetowejantykoncepcjanamiare.pl informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii.
5. Właściciel stronyantykoncepcjanamiare.plzastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Serwis internetowy antykoncepcjanamiare.pl a polskie prawo telekomunikacyjne:
1. Serwis internetowy antykoncepcjanamiare.plwykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji.
2. Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Właściciel strony antykoncepcjanamiare.pl nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w zakładce „Polityka korzystania z plików cookies”.

Pozostałe dokumenty prawne:

Regulamin

I. Postanowienia wstępne i definicje.
§ 1. Niniejszy regulamin [„Regulamin„] określa warunki korzystania z serwisu internetowego antykoncepcjanamiare.pl [„Serwis„] przez Użytkowników.
§ 2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę. Prosimy, więc o zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
§ 3. Właścicielem niniejszego Serwisu, usługodawcą oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000138460, o adresie elektronicznym www.gedeonrichter.pl, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 145.000.000 zł, oraz numery NIP: 529-16-56-994 oraz REGON: 0000138460 [„Właściciel” lub „Gedeon Richter„].
§ 4. „Użytkownik” to każda osoba będąca odbiorcą Usługi, która decydując się na korzystanie z Usługi potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

II. Ogólne zasady korzystania z Serwisu.
§ 1. Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Użytkowników jest możliwość korzystania z Serwisu [„Usługa„]. Usługami dla Użytkowników jest możliwość zapoznania się z treściami o charakterze informacyjnym (teksty, zdjęcia itp.) lub promocyjnym.
§ 2. Regulamin obowiązuje przez czas niezbędny do korzystania z Serwisu. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czas.
§ 3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z Serwisu (dostarczenia treści cyfrowych).
§ 4. W dowolnym momencie możecie Państwo zrezygnować z korzystania z Usług.
§ 5. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem, jaki ponosicie Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, na którym umieszczono Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystacie.
§ 6. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, zostaniecie Państwa o tym poinformowani z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia poprzez odpowiedni komunikat w Serwisie.

III. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
§ 1. Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązujecie się Państwo do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym Regulaminem.
§ 2. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.
§ 3. Użytkownikowi zabrania się dostarczania materiałów o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
• zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
• zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
• zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
• naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia lub naruszających prawa autorskie;
• zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące nielegalnej działalności (szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu);
• zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
• zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również w inny sposób naruszających prawo.

IV. Informacje.
§ 1. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii, że:
• możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej;
• nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby lub
• produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
§ 2. Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów i na ich podstawie nie może dojść do kupna tych produktów przez Użytkownika.
§ 3. Informacje zawarte w Serwisie mogą dotykać kwestii chorób oraz sposobów leczenia. Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. nie daje gwarancji, że materiał ten jest odpowiedni oraz możliwy do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – toteż osoby z zagranicy sięgające po takie informacje w niniejszym Serwisie robią to na własne ryzyko. Co więcej, żadna treść zawarta w Serwisie nie może być interpretowana jako opinia lub porada lekarska, w tym nie może być podstawą do podjęcia jakichkolwiek decyzji, czy działań. Poradę lub opinię co do stanu zdrowia może udzielić wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny po zbadaniu pacjenta.
§ 4. W celu zapewnienia wyższej jakości Serwisu, może on zostać uaktualniony przez Właściciela.

V. Warunki techniczne.
§ 1. W celu korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer albo urządzenie mobilne (smartfon, tablet,) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. Preferowane przeglądarki to: Firefox lub Google Chrome.
§ 2. Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: • dostęp do sieci Internet oraz posiadanie przeglądarki internetowej o parametrach wskazanych w § 1.
§ 3. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
§ 4. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa urządzeniu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

VI. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.
§ 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
§ 2. Właściciel Serwisu dostarcza niniejszy Serwis bez wad, jednakże nie daje gwarancji jego prawidłowego działania.
§ 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. Serwis nie prowadzi żadnych transmisji.
§ 4. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.
§ 5. Niniejszy Serwis może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, w tym stron internetowych innych spółek z grupy Gedeon Richter. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Użytkownik serwisu powinien zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności obowiązującymi na stronach internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis.

VII. Dane osobowe.
§ 1. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników są umieszczone w „Polityce Prywatności Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne.
§ 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane w formie pisemnej na adres ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem: „Reklamacja – Strona WWW” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@antykoncepcjanamiare.pl.
§ 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające odpowiedź na nią (np. adres e-mail lub adres pocztowy).
§ 3. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
§ 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska z odpowiedzi, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

IX. Prawo właściwe.
§ 1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) .
§ 2. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
§ 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Zasady dostępu do tej procedury znajdują się pod adresem internetowym www.spsk.wiih.org.pl”.

X. Ochrona prywatności.
§ 1. Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

XI. Informacje o „cookies” i IP.
§ 1. Informacje o „cookies” są umieszczone w „Polityce korzystania z plików cookies”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
§ 2. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do urządzenia kontaktującego się z Serwisem. Urządzenia prezentujące Państwu serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji Państwa urządzenia z wykorzystaniem adresu IP.
§ 3. Sieć Podmiotu prowadzącego na zlecenie Właściciela obsługę wybranych aspektów funkcjonowania Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kątem weryfikacji, jaki Użytkownik odwiedził Serwis, chyba że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

XII. Prawo własności intelektualnej.
§ 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że uprawniony podmiot (Właściciel lub podmiot trzeci) wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Jednakże Właściciel wyraża zgodę, aby wczytywali oraz przeglądali Państwo Serwis na swoich urządzeniach, a także kopiowali, ściągali i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Informacje pochodzące z niniejszej strony powinny być cytowane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
§ 2. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
§ 3. Dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować, jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa własności intelektualnej (w tym patentu, prawa autorskiego, prawa ochronnego na znak towarowy) do treści występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela.

XIII. Postanowienia końcowe.
§ 1. W razie uznania przez prawomocny wyrok sądowy nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
§ 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana na stronie serwisu internetowego co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany.
§ 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest nieodpłatnie poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą „Regulamin”. Forma Regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
§ 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2017 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o („Gedeon Richter”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) jest Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych ze stroną antykoncepcjanamiare.pl („Serwisem”). Dokument stanowi integralną część Regulaminu.

Wiążący Charakter
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. może zbierać oraz tego w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od Użytkowników Serwisu
Gedeon Richter Polska sp. z o.o. może zbierać informacje o Użytkowniku, takie jak dane o urządzeniu oraz systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta, adresu IP, informacje o lokalizacji, itp. Podane dane Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. może wykorzystywać w celach statystycznych, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania użytkownikom wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., w tym o nowościach.

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. może zbierać o Użytkowniku informacje z innych źródeł niż Użytkownik. W takiej sytuacji Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. niezwłocznie po utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje Użytkownika w zakresie wymaganym przez art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).

Jak chronimy informacje na Twój temat?
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. podejmuje uzasadnione i rozsądne środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa wszelkich danych i informacji o Użytkownikach Serwisu. Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

• kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem;
• zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

Anonimowość
W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub ze względu na właściwość usługi albo wynika to z przepisów prawa.

Dobrowolność a obowiązek podania danych osobowych
Wszelkie dane osobowe Użytkownika udostępniane w Serwisie, o ile takie występują, mają charakter dobrowolny.

Wykorzystanie adresów IP
Adres IP („InternetProtocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego urządzenia, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują Twoje urządzenie po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. lub podmioty trzecie – Marketing & Communications Consultants Sp. z o.o działające na zlecenie Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP Użytkowników nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies
W ramach Serwisu Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez Użytkowników z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim urządzeniu przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron internetowych
Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla Użytkowników, zawierać linki do innych stron internetowych Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron internetowych. Zamieszczenie w Serwisie przez Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. linku do strony internetowej nie oznacza, że Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę internetową.

W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www, do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.
Informacji w sprawach pytań i wniosków dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw składanych przez Osoby, których dane dotyczą, udziela Inspektor Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email RODO@grodzisk.rgnet.org. Można przesyłać swoje wnioski drogą pocztową lub składać osobiście w siedzibie Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Polityka korzystania z plików cookies

Copyright © Gedeon Richter 2020